Allmänna villkor för tjänster GDPR Hero AB (2018:1)

 

Vi på GDPR Hero AB har tagit fram dessa Allmänna villkor för att de ska utgöra grunden för ett gott samarbete mellan dig som Kund och oss på GDPR Hero.

 

Vi rekommenderar att du alltid tar dig tid att läsa igenom dessa Allmänna villkor innan du anlitar oss. Har du några frågor om innebörden av dessa Allmänna villkor är du alltid välkommen att kontakta oss.

 

1 Inledning

1.1 Dessa Allmänna villkor gäller för alla tjänster som GDPR Hero AB (härefter GDPR Hero, vi eller vår) tillhandahåller dig som Kund (härefter Kund, du eller dig). Genom att anlita GDPR Hero godkänner du som Kund dessa Allmänna villkor i sin helhet. Eventuella avvikelser från de Allmänna villkoren ska avtalas skriftligen.

1.2 Avtalspart är GDPR Hero och inte någon annan juridisk eller fysisk person knuten till GDPR Hero. Detta gäller även om det är din uttryckliga eller underförstådda vilja att uppdraget ska utföras av en eller flera särskilda personer inom GDPR Hero. All personal på GDPR Hero, oavsett befattning, eller övriga personer som anlitas av GDPR Hero omfattas av dessa Allmänna villkor och har inget individuellt ekonomiskt ansvar i förhållande till dig som Kund, om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

1.3 Dessa Allmänna villkor omfattar inte mjukvarutjänsten GDPR Hero eller GDPR Hero Gov. Användande av mjukvarutjänsten GDPR Hero eller GDPR Gov regleras genom ett särskilt användaravtal. Övriga tjänster som tillhandahålls genom ett abonnemang av, eller förmedlas genom mjukvarutjänsten GDPR Hero eller GDPR Hero Gov, omfattas av dessa Allmänna villkor.

1.4 GDPR Hero förbehåller sig rätten att ändra innehållet i dessa Allmänna villkor. Ändringar i dessa Allmänna villkor gäller endast för tjänster som påbörjats efter den nya versionen av Allmänna villkor publicerats.

1.5 Vid ändring av uppdraget från Kunden gäller de Allmänna villkoren i sin helhet oavsett om de Allmänna villkoren återigen skickats till Kunden eller inte.

1.6 Dessa Allmänna villkor har upprättats på svenska och omfattar även tjänster som tillhandahålls på annat språk.

 

2 Tjänster

2.1 Du som Kund anlitar GDPR Hero genom att ställa en skriftlig eller muntlig förfrågan om en viss tjänst. Efter mottagen förfrågan lämnar GDPR Hero en skriftlig eller muntlig bekräftelse.

2.2 Innehållet och omfattningen av tjänsten ska definieras i bekräftelsen. Tjänstens karaktär och omfattning kan ändras under tjänstens gång med bakgrund av instruktioner från dig som Kund.

2.3 För varje tjänst kommer GDPR Hero att utse en person med särskilt ansvar för uppdragets genomförande och som kommer vara Kunds huvudsakliga kontaktperson. Denna person kan i sin tur biträdas av en eller flera andra personer.

2.4 Det är GDPR Hero som avgör hur tjänsten ska utföras med grundval av tjänstens karaktär och omfång enligt bekräftelsen.

2.5 Samtliga råd som tillhandahålls av GDPR Hero är att bedöma som information och inte juridisk rådgivning.

2.6 All information i utkast är endast preliminär och du som Kund kan inte förlita dig på annan information än den som återfinns i de slutgiltiga råd och tjänsterna som tillhandahålls.

2.7 Eventuellt användande av information som tillhandahålls på gdprhero.se sker på egen risk.

 

3 Kunds identitet

3.1 På grund av skyldigheter i lagstiftning kan GDPR Hero behöva kontrollera din identitet som Kund, kontrollera ägandeförhållanden samt genomföra kreditupplysning.

 

4 Sekretess

4.1 GDPR Hero, och all anlitad personal, har tystnadsplikt vad gäller information som lämnats av dig som Kund. Det innebär att lämnad information inte får lämnas till obehörig personal internt inom GDPR Hero eller till utomstående. Information får lämnas internt till behörig personal som behöver informationen för att fullgöra sina arbetsuppgifter enligt tjänst.

4.2 Du som Kund är skyldig att iaktta sekretess avseende affärsspecifik information om GDPR Hero som du fått kännedom om under tjänsten och som inte är allmänt känd.

 

5 Kommunikation

5.1 Om du som Kund inte lämnat oss andra instruktioner får vi kommunicera med dig och dina företrädare per e-post och internet även om det kan innebära säkerhets- eller sekretessrisker. GDPR Hero ska iaktta försiktighet vid all kommunikation samt genom lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder verka för ett högt skydd av all kommunikation. GDPR Hero har inget ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

 

6 Immateriella rättigheter

6.1 Om inte annat skriftligen uttryckligen avtalas mellan parterna får inte dokument eller arbetsresultat, upprättade av GDPR Hero, spridas till en allmänhet eller användas för marknadsföringsändamål.

 

7 Uppdragsreferens

7.1 När ett uppdrag eller arbetsresultat blivit allmänt känt får vi i GDPR Heros marknadsföring kortfattat lämna allmänt hållen information om vårt deltagande i uppdraget och andra allmänt kända uppgifter. Exempel på sådan marknadsföring är som referens på vår hemsida eller i offert och fakturaunderlag.

 

8 Frånträdande av uppdrag

8.1 Du som Kund kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att begära att vi frånträder uppdraget. Begär du att vi ska frånträda oss uppdraget är du skyldig att erlägga betalning för de tjänster som vi har utfört fram till dess att begäran om frånträde är GDPR Hero till handa.

8.2 GDPR Hero har rätt att med omedelbar verkan frånträda uppdraget om:

i. Du som Kund trots påminnelse inte erlägger betalning för våra tjänster enligt dessa Allmänna villkor inom avtalad tid,

ii. Du som Kund hamnar på obestånd och vi bedömer att det föreligger risk för att inte få betalning för erhållna juridiska tjänster enligt dessa Allmänna villkor,

iii. Samarbetet mellan dig som Kund och vi på GDPR Hero inte fungerar tillfredsställande sedan en tid tillbaka och det inte skäligen kan väntas förbättras,

 

9 Personuppgiftshantering

9.1 Genom att anlita GDPR Hero för ett uppdrag samtycker du som Kund till att personuppgifter som lämnats, avseende företrädare för dig och eventuella ägare, kommer lagras och behandlas. Lagrade personuppgifter får inte användas för ett annat ändamål än att fullgöra GDPR Heros förpliktelser enligt uppdraget samt skyldigheter enligt lagstiftning.

9.2 GDPR Hero behandlar personuppgifter konfidentiellt särskilt utifrån Kundens behov av sekretess och utifrån skyldigheterna för en personuppgiftsansvarig enligt gällande dataskyddslagstiftning.

9.3 Den registrerade vars personuppgifter hanteras av GDPR Hero har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som hanteras om den registrerade. Förfrågan ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad. Kunden har även rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

 

10 Kostnader och fakturering

10.1 Fakturering sker som huvudregel månadsvis med betalningsvillkor om tjugo (20) dagar netto. Om inte annat skriftligen avtalas utgår arvode per arbetad timme enligt vid var tid gällande prislista.

10.2 Fakturering sker även för andra kostnader och utlägg som GDPR Hero har i samband med ärendet. Exempel på sådana kostnader är reseersättning.

10.3 På begäran av Kunden ska GDPR Hero göra en grov uppskattning av kostnaderna för ett uppdrag om inte annat uttryckligen anges skriftligen. En sådan uppskattning innebär inte ett fast pris och slutpriset kan justeras betydligt utifrån tjänstens karaktär och omfattning.

10.4 Det fakturerade beloppet ska vara GDPR Hero tillhanda senast den dag som anges på fakturan. Efter förfallodagen utgår förseningsränta enligt räntelagens (1975:635) bestämmelser. GDPR Hero får debitera dig som Kund för påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad betalning.

10.5 Finns det mer än en (1) Kund till ett uppdrag svarar Kunderna solidariskt för betalningen av fakturerat belopp.

10.6 GDPR Hero är inte skyldig att acceptera att fakturan ställs till en annan person är Kunden. Accepterar GDPR Hero att faktura ställs till en annan person än Kunden påverkar det inte på något sätt förhållandet eller uppdraget mellan GDPR Hero och Kunden.

10.7 En försenad eller utebliven betalning kommer inte betraktas som en begäran om att avsluta uppdraget. Om det fakturerade beloppet inte är GDPR Hero tillhanda på förfallodagen förbehåller sig GDPR Hero rätten att inte utföra ytterligare arbete till dess att full betalning skett. Förbehållet i denna punkt gäller med de begränsningar som framgår av svenska Advokatsamfundets etiska regler.

 

11 Reklamation och klagomål

11.1 Om du som Kund vill framföra ett klagomål om en tjänst som GDPR Hero tillhandahållit ska du utan oskäligt dröjsmål vända dig direkt till den person som enligt punkt 2.3, ovan, ansvarar för uppdragets genomförande.

11.2 Du som Kund ska framställa begäran om reklamation senast trettio (30) dagar från det att du uppmärksammade felet i tjänstens genomförande. Begäran om reklamation kan inte framställas senare än nittio (90) dagar efter den sist utställda fakturan för uppdraget. En framställd begäran om reklamation befriar inte Kunden från skyldigheten att betala för det utförda uppdraget.

 

12 Ansvar och ansvarsbegränsning

12.1 GDPR Hero ansvarar inte för ett visst resultat eller en viss utgång av uppdraget. Kunden ska hålla GDPR Hero skadelöst i förhållande till tredje part.

12.2 GDPR Hero ansvar för skada som du som Kund vållats till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från vår sida.

12.3 Vårt ansvar för skada ska reduceras med belopp som du kan erhålla enligt försäkring som du tecknat eller annars kan erhålla ersättning av, eller enligt ett avtal eller skadelöshetsförbindelse som du ingått och som du är förmånstagare till förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadelöshetsförbindelsen och att dina rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadelöshetsförbindelsen inte begränsats.

12.4 GDPR Hero ansvarar inte för skada som uppkommer till följd av felaktigheter i information eller uppdragsbeskrivning från Kunden.

12.5 GDPR Hero ansvarar inte för skada som uppkommer genom att du som Kund använder våra råd, tjänster och arbetsresultat i något annat sammanhang eller för ett annat specifikt ändamål än det som uppgavs i bekräftelsen.

12.6 GDPR Hero ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter bortom vår kontroll och som vi inte skäligen kunde känna till vid tidpunkten för bekräftelsen och vars följder vi inte skäligen kunde ha undvikit eller på annat sätt övervunnet.

12.7 Om inte annat särskilt avtalats ansvarar GDPR Hero inte för skada som orsakats tredje part efter att du som Kund använt dig av våra råd, tjänster och arbetsresultat.

 

13 Tvistelösning

13.1 Svensk rätt ska tillämpas vid tolkning eller tillämpning av dessa Allmänna villkor och våra tjänster.

13.2 Tvist med anledning av dessa Allmänna villkor och våra tjänster ska i första hand lösas genom medling. Parterna ska gemensamt utse en (1) medlare. Kan inte Parterna enas om en medlare ska Lunds tingsrätt förordas att utse en (1) medlare åt parterna. Begäran om medling samt vad som kommuniceras mellan Parterna och deras företrädare under medlingen ska omfattas av sekretess och får inte utan den andra Partens uttryckliga skriftliga medgivande röjas för tredje part. Platsen för medlingen ska vara Lund i Sverige och språket ska vara svenska.

13.3 Om Parterna vid tvist inte lyckats göra upp i godo genom medling efter tjugo (20) dagar från och med första medlingstillfället ska tvisten avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) om GDPR Hero eller Kunden begär det. SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en (1) eller tre (3) skiljemän. Platsen för skiljeförfarandet ska vara Malmö i Sverige och språket ska vara svenska.

13.4 Oavsett vad som stadgas i punkt 13.2-13.3, ovan, har GDPR Hero rätt att väcka talan vid domstol avseende förfallna fordringar, alternativt att ansöka om betalningsföreläggande.

 

 

* * * * *

 

Senast uppdaterad den 2018-01-31 (2018:1).